Search

Čisté a zdravé dutiny - jogínskou technikou Jala Neti

Updated: Feb 17, 2020Technika Jala Neti je vyplachovanie si nosových dutín tradične medenou kanvičkou slanou vodou. Tejto technike som sa priučil krátko pred cestou do teplej a prašnej Indie, kde som kanvičku používal na dennom poriadku v rámci očistných techník (Kriyas).


Jala Neti sa využíva jednak na hygienu dutín, ako aj prevenciu a liečbu alergíí, astmy, zápalov dutín, migrény, chrípky, očných problémov, na čistenie od hlienu či dokonca proti predčasnému šediveniu.


Táto očistná kanvička sa určite zíde ak žijete v prašnom, suchom prostredí, prípadne pri

vašom povolaní bývate vystavení väčšiemu množstvu prachu.

Doporúča sa využiť napríklad aj pred vykonávaním dychových techník (Pranajám).


Ja si ňou zvyknem prepláchnuť dutiny aspoň raz do týždňa, prípadne častejšie ak robím

napríklad s drevom alebo iným prašným materiálom.

Dutiny ostávajú po použití prijemné čisté, po pravidelnom čistení sa vytráca akýkoľvek "šušňový problém" :)

Technika

Novo zakúpenú kanvičku si poriadne vypláchnite vodou

(ak máte medenú, netreba použiť mydlo, nakoľko meď sama o sebe pôsobí antibakteriálne, meď sa po zoxidovaní ľahko čistí citrónovou šťavou a soľou, alebo popolom)


Ja mám kanvičku kt. má objemom približne štvrť litra.

Zvyknem do nej naliať najprv po 2-3cm vody, pridám 3 štipky soli.


Zakryjem jedným prstom vývod do nosa, kanvičku rozkrútim, čim vytvorím vír v ktorom sa kryštáliky soli rozpustia. (dá sa to dosiahnuť aj tak, že sa kanvička z hora zakryje rukou a poriadne sa ňou zatrasie)


Následne dopustím zvyšok kanvičky vodou - čím studenšou, tým viac si doprajeme otužovaniu aj našim dutinám. Je možné pridať aj trošku mandľového oleja.


Dýchame cez ústa, hlavou vzpriamene, konček kanvičky si strčíme do jednej z nosných dierok.


Hlavu vytočíme do strany a nakloníme dopredu, aby mohla spodnou druhou dierkou voda voľne vytekať (pozor aby voda nevytekala vrchom kanvičky)


Zvyčajne nechám takto vypustiť polku kanvičky jednou dierkou a polku druhou, záleží od potreby.


Keď mi už jednou dierkou pretieklo dostatok vody, opakujem to isté s druhou.

Medzi striedaním dierok zvyčajne nesmrkám, po pretečení cez obe dierky naraz vyfúknem oboma dierkami zvyšnú vodu/soplíky von (ideálne do umývadla) a až potom si normálne vysmrkám nos.


Prvé skúsenosti budú na pocit zvláštne, voda vám bude liezť dakde dutinami až ku mozgu, bude vám tiecť namiesto z nosa do hrdla, ak však ostanete trpezlivý a nájdete ten správny uhol, účinok určite stojí zato. Odporúčam tiež robiť túto techniku keď máte obe dierky odopchaté.


Neti kanvičku možno zakúpiť v lekárni (zväčša plastovú alebo) na e-bay.

Nech sa ľahko dýcha! :)


Prikladám dole video s názorným prevedením i dychovou technikou na vyfúknutie akejkoľvek prebytočnej vody
--english version--


The Jala Neti technique is rinsing your nasal cavities with a traditional copper salt pot. I learned this technique shortly before traveling to warm and dusty India, where I used the can on a daily basis as part of cleansing techniques (Kriyas).

Jala Neti is used for cavity hygiene as well as for the prevention and treatment of allergies, asthma, sinusitis, migraine, influenza, eye problems, mucus cleansing, and even against premature graying.

This cleaning pot will certainly come useful if you live in a dusty, dry environment, or you are exposed to more dust in your profession. It is highly recommended to use it before practsing breathing techniques (Pranayamas).

I usually use it to flush the cavities at least once a week, or more often if I work with wood or other dusty material.

The cavities remain clean and fresh after use, after regular cleaning any "bugger problem" disappears :)Technique

Properly wash newly purchased neti pot with water. (if you have copper one, you do not need to use soap, since copper itself has antibacterial effect, copper can be cleaned by lemon juice and salt or ash after oxidation)


I have a pot which has a volume of approximately a quarter of a liter. I usually pour 2-3 cm of warm water into it, then add 3 pinches of salt (preferably himalayan pink salt or any other mountain salt) I cover the outlet for the nose with one finger and rotate the can to create a swirl in which the salt crystals dissolve. (this can also be achieved by covering the pot from the top with a hand and shaking it properly)

Then I fill the rest of the pot with water - the colder the harder we treat our hollows (great if you are living in colder enviroment). It is also possible to add a little almond oil inside.

Breathing through the mouth, with the head upright, we put the tip of the pot into one of the nostrils. Swivel the head to the side and tip forward so that the water can drain freely through the lower hole. Relax into it.

Usually I let to drain half of the can through one hole and remaining half through the other, depending on the need.

Once enough water has flowed through one hole, I repeat the same with the other. Between alternating holes, I usually do not blow the nose, after running through both holes, I blow out the remaining water / sniffles out (ideally into the sink) with both holes at once, and then I normally blow my nose.

The first experience will be strange, the water will crawl through the cavities to your brain, it will flow from your nose to your throat, but if you remain patient and find the right angle, the effect is certainly worth it. I also recommend doing this technique when air can passage through both of the nose, so the water doesn't get stucked anywhere.Linking a tutorial video down below

(where there's also breathing technique included to blow out every bit of water)


You can get Neti pot either at farmacy (usually plastic one) or e-bay.

Let it breathe easily! :)


22 views0 comments
 

Subscribe Form

+421918312275

©2020 by Dodo Kršek