Search

Toto bude niečo.. ale o čom ?

Updated: Feb 17, 2020


I've been playing with the idea of ​​writing a lifestyle for a long time, there have been many events, thoughts, techniques, recipes, wisdom or knowledge, diverse experiences that I decided not to leave for myself in my memories or notes but to share with them even in this form over the web. The well of things I can share is almost spilling so I'm glad I finally got into it (I hope you'll share this enthusiasm with me! )


But how does this relate to the T-shirt painting?


S myšlienkou písať blog o životnom štýle som sa pohrával už dlhšiu dobu, bolo mnoho udalostí, myšlienok, techník, receptov, múdrostí či znalostí, rôznorodých skúseností, ktoré som sa rozhodol nenechať len pre seba vo svojich spomienkach či v notese, ale podeliť sa s nimi aj takouto formou cez web. Studnica toho, čoho sa tu dá rozpísať pomaly už navrchu preteká, je toho neúúrekom, takže som rád, že som sa do toho už konečne pustil (dúfam, že budete zdielať toto nadšenie spolu so mnou! :))


Ako to však súvisí s maľbou na tričká?

Well, everyone who creates, puts the pieces of their life into their work. Literally, life projects into what you create (or is the other way?).


I started painting T-shirts about 4 years ago, my friend brought me some clean pieces, so I started drawing. But I wasn't very active in it until I eventually stopped. Some time passed and one day suddenly I decided to start again (..and consistently - at least that was the intention). But in the meanwhile, I turned over hundreds of dials in my head and I bounced off wee flying to India to become a superhuman (more about the sect I was a member of for several months, what I had to give and did I got - I'll write more in the next blog - I actually went there for an intense yoga training, so I there was a lot into it..)


Nuž, každý kto tvorí, vkladá kúsky vlastného života do ich práce. Život sa doslova premieta do toho, čo tvoríš (alebo je to naopak?)


Tričká som začal maľovať asi snáď už približne 4 roky nazad, kamarát mi doniesol niekoľko čistých kusov a tak som začal kresliť. Veľmi som v tom však aktívny nebol, až som napokon úplne prestal. Prešiel nejaký čas a v jeden deň mi opäť svitlo, a rozhodol som sa opäť začať (konzistentne - teda, aspoň taký bol zámer). Medzi sa mi však pretočili stokrát pretočili ciferníky a odrazú weee letím do Indie stať sa superčlovekom (viac o sekte, ktorej členom som bol niekoľko mesiacov, čo mi to do dalo a zobralo popíšem v ďalšom blogu – bol to intenzívny jógový tréning, takže bolo tam toho veľa).After an interesting life experience, I was able to ground myself here in Slovakia and continue my studies, friendships, and overall life. And so in the right time I came up with this project of painting t-shirts again and started to speculate how it can be moved to another level.
My interest in spiritual growth did not get dimmed down though, as life goes, I'm deepening my knowledge in this field; studying yogic scriptures, attending workshops and seminars with shamans of different traditions, leading Yarga lessons (Slavic Yoga). Still raising my passion, which is actually sharing what I (also through trials and errors) found out to work the best - to increase quality of life - through proper nurturing and purifying of the body, enlightening the intention of the mind and heart - so the spirit can beautifully shine through us.


Using symbols in a proper way is an important part in this, as they act like a energetical keys, they open up a space, towards which you want to gravitate in life, that is why they have been used in all cultures for protection, healing, gaining higher wisdom, in rituals, on architecture or on clothing.That is why I am setting up this website - to share what I live, what I consider useful or interesting, and thus, in addition to sale, also sharing the behind scenes of this brand's story. Posts will be of all kinds, from travelogues, yogic techniques, psychedelic experiences to tasty recipes, my art projects, or even philosophical reflections (we'll see where it goes!).


I will be also available for 1on1 Sessions in the areas of Life-Coaching, Realizing Your Purpose, Working on Motivation, Healthy Diet, Distance Healing, Past Life Regression, Chakras Tuning and more..

I really look foward to you guys :)


-----------------------------------------------

SK

-----------------------------------------------


Toto bude niečo.. ale o čom ?Po riadnej životnej skúseností som sa bol schopný uzemniť tu na Slovensku a pokračovať so štúdiom, priateľstvami, celkovo so životom naďalej. A tak sa mi počase pritrafilo opäť rozbehnúť tento projekt maľovania tričiek a možno ho časom posunúť na inú úroveň.


Môj záujem o duchovný rast sa však nestlmil, plynúc životom, prehlbujem svoje vedomosti v tejto oblasti; študujem jogínske skriptúry, zúčastňujem sa na seminároch so šamanmi rôznych tradícií, vediem lekcie Jargy (Slovanskej jógy). Zvyšujúc svoju vášeň, ktorou je zdieľanie toho, čo som (aj prostredníctvom pokusov a omylov) zistil, že funguje najlepšie – pre zlepšenie kvality života - zdravou výživou a čistením tela, ujasnením zámeru mysle a srdca - aby duša môže mohla skrze nás krásne žiariť.


Správne používanie symbolov je v tomto procese dôležitou súčasťou, pretože fungujú ako energetické kľúče, otvárajú priestor, ku ktorému chcete sa v živote priblížiť, preto boli a sú využívané vo všetkých kultúrach na ochranu, liečenie , získavanie vyššej múdrosti, v rituáloch, v oblasti architektúry alebo oblečenia.


Preto zakladám tento web, aby som mohol zdielať čo žijem, čo považujem sa užitočné či zaujímavé, a teda okrem tvorby na predaj ponúkať aj okolnosti príbehu tejto značky. Bude to všeličo cestopisov, jogínskych techník, psychadelických prežitkov až po chutné recepty, moje umelecké projekty či filozofické úvahy (uvidíme až kam sa to vyvinie!)


Budem tiež k dispozícii na 1on1 sedeniach v oblastiach Koučingu života, Realizácie vášho účelu, Práce na motivácii, Zdravej výžive, Liečení na diaľku, Regresie minulého života, Ladenia čakier a ďalších. Teším sa na Vás :)17 views0 comments
 

Subscribe Form

+421918312275

©2020 by Dodo Kršek